Nota Legal

Transpais, S.A.
Polígono Industrial Argentería Parcela D-H
43470 La Selva del Camp • Tarragona

Sobre la Propietat Legal i el Copyright

El propietari d’aquest web i del seu contingut és l’empresa TRANSPAIS, S.A., en endavant TRANSPAIS. Queda prohibida la transmissió, cessió, venda, lloguer i/o exposició pública d’aquest web sense la corresponent autorització del seu propietari. La informació presentada en aquest web és de caràcter orientatiu, quedant TRANSPAIS exempta de qualsevol responsabilitat derivada de la falta d’exactitud o efectivitat d’aquesta informació o consells.

TRANSPAIS es reserva el dret de modificar el contingut del web sense avís previ i sense cap tipus de limitació. La informació remesa a aquest web o introduïda a través dels seus formularis haurà de ser veritable i no vulnerar els drets de tercers ni la legalitat vigent.

TRANSPAIS declina qualsevol responsabilitat contractual o extracontractual amb la persona o empresa que tingués perjudicis de qualsevol naturalesa ocasionats per virus informàtics o per elements informàtics de qualsevol tipus, en no poder garantir al 100% l’absència de virus ni d’altres elements al web.

Condicions d’Utilització del Web

TRANSPAIS ofereix en el seu web informació relacionada amb el tipus d’activitat, productes i serveis que realitza, prèvia subscripció i en els termes i condicions que siguin pactats.

TRANSPAIS es reserva el dret d’actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda a www.transpais.es, podent limitar o no permetre l’accés a aquesta informació. Especialment, TRANSPAIS es reserva el dret a eliminar, limitar o impedir l’accés al seu web quan sorgeixin dificultats tècniques per fets o circumstàncies alienes a TRANSPAIS i que, al seu criteri, disminueixin o anul·lin els nivells de seguretat adoptats per a l’adequat funcionament del web.

© 2021 Transpaís